Zgodnie z Umową nr RPLU.06.04.00-06-0015/15-00 z dnia 7 marca 2017 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Tarnogród, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tarnogród oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Wykonawcą zadania była firma SANITEX Sp. z o.o., z siedzibą w Tryńczy, z którą podpisana została Umowa nr 6/2017 na kwotę 2.970.450,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostało na terenie wsi Wola Różaniecka w Gminie Tarnogród wzdłuż drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec. Długość kanalizacji sanitarnej, która powstała w wyniku realizacji projektu to łącznie 10.414 mb. Wybudowano kanały sanitarne, kanały grawitacyjne, przyłącza kanalizacyjne, rurociągi tłoczne oraz przepompownie ścieków. Prace budowlane zostały zrealizowane w terminie do dnia 16.10.2017 r.
herb tarnogrodu
tarnogród
Facebook
Google+
https://tarnogrod.bok.gmina.pl/gmina-tarnogrod-informuje-ze-zakonczone-zostaly-roboty-budowlane-w-ramach-projektu-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-wola-rozaniecka-etap-iii/
Twitter