Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i przecieki w wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. za wodomierzem głównym), które przekładają się na zwiększone zużycie wody a w konsekwencji na wyższą kwotę do zapłaty przewidzianą na fakturze. Często spotykanym powodem niezamierzonego zużycia wody są m.in.: – cieknące spłuczki sanitarne, – nieszczelna…

Czytaj więcej NIESZCZELNOŚĆ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 luty 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.3.2017.AMa2 zatwierdził zmianę TARYFY Nr 5 DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO obowiązującą spółkę w rozliczeniu z odbiorcami. Zmiana przewiduje nowe ceny i stawki gazu zaprezentowane w tabeli w zakładce TARYFA GAZ na naszej stronie internetowej. Zmienione ceny…

Czytaj więcej Zmiana TARYFY NR 5 DLA GAZU ZIEMNEGO

W związku z § 16 Umowy zawartej 7 marca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim i Gminą Tarnogród, dotyczącym informacji o realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa…

Czytaj więcej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III